Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова
Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс
„Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

Научна конференция с международно участие
9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел София

„Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще:

Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”

(“Digital Present and Digital Future:
Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts”)
9 април 2013 г. Метрополитън Хотел София, Зала София. Откриване: 9.30 ч. 10 април 2013 г. Начало: 9.00 ч.

Виж: Обобщава брошура за проекта. Тук.

Дигиталната колекция "Българско възраждане" в сайта на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) се създава в рамките на проект "База данни "Българските градове през Възраждането" (CD)" с ръководител проф. дфн Иванка Янкова. Нашата цел е да дигитализираме, подбрани по темата, студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане. Стремежът ни е да се акумулира богата база данни, която да служи в учебния процес и за научноизследователски задачи. Съдържанието на дигиталната колекция включва дигитализирани първоизточници или научни изследвания, свързани с Българското възраждане и в частност с проблематиката за състоянието и развитието на градовете ни през този исторически период. Структурата е следната: възрожденска периодика и книжнина; изследвания на Българското възраждане; библиографии; интернет ресурси. Тематичните акценти се определят от специализацията и състоянието на научното познание по темата у нас. Важно място се отделя на библиографските източници, които са от голямо значение и изворова база в преподаването и подготовката на редица дисциплини от учебния план на специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт", "Библиотекознание и библиография", "Информационни фондове на културно-историческото наследство", "Информационни ресурси на туризма" и други в УНИБИТ. Чрез (био)библиографската справочна информация се систематизира и познанието върху периода на Българското възраждане, което е обект на значими и многобройни изследвания.

Дигиталната колекция "Българско възраждане" в сайта на УНИБИТ осигурява лесен, удобен и неограничен достъп до информация за широк кръг потребители. В колекцията освен графични материали се предлагат и материали в текстови формат, достъпни за ползване от незрящи читатели. Всички материали, достъпни чрез дигитална колекция "Българско възраждане" (в случаите, когато това е необходимо), се дигитализират със съгласието на техните автори. Надяваме се, че свободният достъп до страниците на дигиталната колекция няма да повлияе върху коректното ползване на авторските продукти.

Изпълнител:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова

Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

свържете се с нас
vania_yankova@abv.bg