Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова
Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс
„Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

Изследвания на Българското възраждане

Мария Аргирова-Герасимова – творчество

Аргирова-Герасимова, Мария, А. Харалампиев. Миниатюрните български издания в Централната библиотека на БАН. // Шеста нац. науч. конф. с междунар. участие „България в културното многообразие на Европа”, София, 1 ноември 2008. – София, 2009, с. 229-239. изтегли

Аргирова-Герасимова, Мария, Й. Базлова. Книжовно наследство от български периодични издания във фондовете на Българската академия на науките. // Пета нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация”, София, 1 ноември 2007. – София, 2008, с. 453-459. изтегли

Аргирова-Герасимова, Мария. Българска възрожденска книжнина във фондовете на Българската академия на науките. // Трудове на СВУБИТ. Т. 4, 2005, с. 85-92. изтегли

Аргирова-Герасимова, Мария. Книжната колекция на царската фамилия в библиотечните фондове на Българската академия на науките. // Царските колекции в бълг. музеи, архиви и библ. : Сборник. София, 2004, с. 261-276. изтегли

Аргирова-Герасимова, Мария. Редки и ценни руски книги в академичния библиотечен фонд. // Списание на БАН, 2008, № 6, с. 61-67. изтегли

Вера Бонева

Бонева, Вера. Американската мечта в българското възрожденско общество. – Велико Търново: Исторически музей – Велико Търново, 1998. – 193 с. изтегли

Бонева, Вера. Възрожденецът Гаврил Кръстевич. – Шумен: Хелион, 2000. – 210 с. изтегли

Бонева, Вера. Христоматия по история на Българското възраждане. Църковнонационално движение. – Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2002. – 238 с. изтегли

Бонева, Вера. А. Харалампиев. “Ако метнем поглед през океана…” Америка и американското във визиите на възрожденеца Петко Славейков. // Българо-американски научни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ век. Сборник с доклади от Националната научна конференция, проведена в София на 16-17 септември 2003. – София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2004, с. 198-208. изтегли

Бонева, Вера. Арнаудовият Каравелов. “Ако метнем поглед през океана…” Америка и американското във визиите на възрожденеца Петко Славейков. // Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. Т. 4. Русе, 2006, 161-172. Статията е публикувана и в: Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. – София, 2007, с. 607-617. изтегли

Бонева, Вера. Българският църковен въпрос и устройственият събор на Цариградската патриаршия (октомври 1859 – февруари 1860). // Исторически преглед, 2007, кн. 1-2, 42-84. Статията е публикувана с редакционни и съдържателни промени в: Европа между Средновековието и Съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. – Велико Търново, 2009, с. 327-369. изтегли

Бонева, Вера. Българското възраждане в терминологичната среда на следдесетоноемврийската историопис. // Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция. София, 10-11 декември 2004″. – София, 2006, с. 137-148. изтегли

Бонева, Вера. Градиво за историята на българското просвещение в Осман пазар (Омуртаг) през Възраждането (Писма на Стефан Дервентски). // Омуртаг и Омуртагският край. Т. 3. – Велико Търново, 2004, с. 99-134. изтегли

Бонева, Вера. Другата Великденска акция – 21 април 1861 г., и началото на църковно-светския култ към Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски. // Известия на Българското историческо дружество. Т. 40. – София, 2008, с. 63-81. изтегли

Бонева, Вера. “И тъй се свърши триумфът”: Отзвукът от Фермана за учредяване на Българската екзархия във възрожденското общество. // Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест но 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. Т. І. – Велико Търново, 2009, с.132-161. изтегли

Бонева, Вера. Книжовноезиковата дейност на Гаврил Кръстевич и езиковата политика на българския възрожденски елит. // Проблеми на българската езикова политика. – Шумен, 2007, с. 94-134. изтегли

Бонева, Вера. Левски пред съда на Портата: Процесът в София 1872-1873 г. в османотурски, дипломатически документи и домашни извори. Състав. Дойно Дойнов и др., С., Общобълг. к-т Васил Левски и др., 2007. // Българско Възраждане - идеи, личности, събития, 11, 2009, с. 357-364. изтегли

Бонева, Вера. Николай Жечев. Българите в Галац през Възраждането. София, Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007. // Bulgarian Historical Review, XXXVI, 2008, N 1-2, p. 231-236. изтегли

Бонева, Вера. Николай Жечев. “Нова конституция французка…”: Модерните конституционни институции в европейските страни на страниците на “Цариградски вестник” (1850-1860). // Александър Екзарх и българските пътища към Европа – ХІХ – началото на ХХ век. Стара Загора, 2007, 139-146. // ”Nouvelle constitution Francaise”: Les institution constitutionnelles modernes des pais europ?enes dans les pages de “Carigradski vestnik” (1850-1860). – In: Alexandre Exarh et les routes bulgares vers l`Europe ХІХе – dеbute du ХХ siecle. – Stara Zagora, 2007, с. 134-141. изтегли

Бонева, Вера. Стара Загора: осем хилядолетия история в храма на музея столетник. // Паметници, реставрация, музеи, 2008, N 5-6, с. 69-73. изтегли

Бонева, Вера. Хаджи Господин Славов. Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX век. Състав. Величка Койчева, Стара Загора, 2008. // Исторически преглед, LXV, 2009, N 3-4, с. 212-216. изтегли

Петър Парижков (1944-2007) – творчество

Парижков, Петър. Предисловие. // Парижков, П. Апостоли на книгата. Бележити личности и дати в историята на книжарството в България. Държавно издателство „Д-р Петър Берон”, Книга втора. С., 1986. изтегли

Парижков, Петър. "Да доставя на читающата публика средства за прочитание...". Дейността на Свищовското народно читалище в полето на българската книжнина през Възраждането. // Издател, VІІ, 2005, № 2-3, с. 38-42. изтегли

Парижков, Петър. Светлината на словото българско. Преди 150 години Христо Г. Данов запалва факела на своята родолюбива дейност. // За буквите – О писменехь. Кирило-Методиевски вестник, ХХVІІІ, 2005, № 21, с. 23. изтегли

Парижков, Петър. Зараждане, функционална ориентация и развитие на книжарството по българските земи през ХІІІ-ХVІІІ в. // Трудове на СВУБИТ, т. 3, 2004, с. 197-208. изтегли

Парижков, Петър. Радетел от възрожденско потекло. Книжовното и издателско поприще на Тодор Икономов. // Библиотека, 2003, № 1-3, 82-85. изтегли

Минчо Семов (1935-2006) – творчество

Семов, Минчо. Градът – европейското начало в средновековната българска държава. // Семов, М. и др. Пламъци от пепелта : Встъпителен анализ към първата част на изследването „Българските градове през Възраждането”. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 21-39. изтегли

Семов, Минчо. Българският град в условията на погром на нашата култура и цивилизация. // Семов, М. и др. Пламъци от пепелта : Встъпителен анализ към първата част на изследването „Българските градове през Възраждането”. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 45-63. изтегли

Таня Тодорова – творчество

Тодорова, Таня. Български следовници на Гутенберг: Възрожденското списание “Български книжици” - част от историята на българското книгопечатане // Наука, Х, 2000, № 5, с. 20-23. изтегли

Тодорова, Таня. Христо Г. Данов - живот в служба на книгата // Наука, 2001, № 6, с. 70-73. изтегли

Тодорова, Таня. Отражение на идеите на европейското езикознание в сп. “Български книжици” (1858-1862) // Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Gniezno, 2004, p. 169-177. изтегли

Тодорова, Таня. Езиковата дискусия за членуването в сп. “Български книжици” (1858-1862) // Kultura Bulgarska w naszych oczach: Materialy z miedzynarodowej konferencji studenckiej, Rogalinek k. Poznani, 21-24 май 2002. Poznan, 2004, p. 125-129. изтегли

Тодорова, Т. База данных для возрожденческого журнала “Болгарские книжицы” (1858-1862). // Пятой международной научно-практической конференции “Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности”, 28-30 апреля 2008, С. Петербург, 2008, с. 121-122. изтегли

Иванка Янкова – творчество

Янкова, Иванка. Огнища на духовна пробуда : Изгревът на светлината по българските земи. София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, 104 с. изтегли

Янкова, Иванка. Библиотеките през Българското възраждане. // Професия. Поприще. Призвание. – София : НБКМ, 2008, с. 119-126. изтегли

Янкова, Иванка. Българският град и българската градска култура през Възраждането. // Доклад от Шеста национална научна конференция с международно участие "България в културното многообразие на Европа", 1 ноември 2008, София, с. 677-682. изтегли

Изпълнител:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова

Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

свържете се с нас
vania_yankova@abv.bg