Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова
Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс
„Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

Библиографии и библиографски ресурси

Александър Балан (1859-1959) – творчество

Балан, А. Теодоров. Български книгописъ за сто години 1806-1905. Материали. Състав. А. Теодоров Балан. София, Държ. печатница, 1909, 1670 с.
Материалът включва: Съдържание; Увод; Показалецъ на редичните издания. изтегли

Константин Иречек (1854-1918) – творчество

Иречек, Константин. Книгописъ на новобългарската книжнина (1806-1870). Състав. К. Иречек. Виена, Бълг. книж. дружество въ Виена, 1872, 48 с. изтегли

Мария Младенова – творчество

Младенова, Мария. Велико Йорданов и участието му в Първия международен конгрес на библиотекарите и библиографите (12-30 юни 1929, Рим, Венеция и Флоренция). // Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Радка Колева. – София, 2008, с. 127-140. изтегли

Младенова, Мария. Вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов-Палаузов” и мястото му в читалищния печат. // Тр. Спец. Висше у-ще по библиотекозн. и информ. технологии, Т. 3, 2004, с. 113-123. изтегли

Младенова, Мария. Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки. // Библиотеки, четене, комуникации : Нац. науч. конф., посветена на 60-годишнината на доц. д-р Стефан Коларов. – В. Търново, 2004, с. 28-31. изтегли

Младенова, Мария. „Искам да работя за България...” : Маргарита Димчевска в контекста на българското библиотекознание. // Тр. Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Стоп. фак., Катедра Библиотекозн. и масови комуникации, Т. 2, 2010, с. 199-243. изтегли

Младенова, Мария. Културната политика на министър Стоян Омарчевски и Денят на народните будители. // Издател, 2009, № 3-4, с. 26-33. изтегли

Младенова, Мария. Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България. // Наука, 2003, № 5, с. 66-68. изтегли

Младенова, Мария. Памет за Никола Начов – будителят. // Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности, Велико Търново, 11 юни 2009. – В. Търново, 2010, с. 265-280. изтегли

Младенова, Мария. Приносите на професор Иван Д. Шишманов за развитие на българското библиотекознание. // Иван Д. Шишманов– наука и политика : Шишманови четения : Кн. 3. – София, 2007, с. 98-107. изтегли

Младенова, Мария. Проф. Иван Д. Шишманов и първите български библиотековедки д-р Мара Тодорова и Маргарита Димчевска. // България в културното многообразие на Европа : Шеста национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2008 г. – София, 2009, с. 133-148. изтегли

Младенова, Мария. Професор Иван Д. Шишманов – създател на българската наука и култура. // Наука, 2002, № 3, с. 54-57 изтегли

Младенова, Мария. Професор Иван Д. Шишманов (1862-1928). // Председателите-родолюбци. – София, 2011. изтегли

Младенова, Мария. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската мисъл в България. // История на библиотеките в България от Средновековието до средата на 40-те години на XX век : Сборник статии. – София, 2003, с. 273-280. изтегли

Младенова, Мария. Стоян Аргиров (1870-1939). // Председателите-родолюбци. – София, 2011. изтегли

Младенова, Мария. Фамилията Николаеви и българската библиография. // Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник. – В. Търново, 2002, с. 301-313. изтегли

Младенова, Мария. Хуманизмът – фундамент на библиотеките, на професията ни и на библиотекознанието. // Библиотеки – четене – комуникации: Девета национална научна конфеленция с международно участие, Велико Търново, 17-18 ноем. 2010 г. – Велико Търново, 2011. изтегли

Младенова, Мария. Ячо Хлебаров (1887-1951). // Председателите-родолюбци. – София, 2011 изтегли

Валерий Погорелов (1827-1955) – творчество

Погорелов, Валерий. Опис на старите печатани български книги (1802-1877). Състав. В. Погорелов. София, Държавна печатница, 1923, 67 с. изтегли

М. Стоянов (1903-1986) – творчество

Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания. 1806-1878. Т. 1-2. София, Наука и изкуство, 1957-1959.
Материалът включва: Увод от Александър К. Бурмов; Предговор от М. Стоянов. изтегли

Изпълнител:
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Проект “База данни “Българските градове през Възраждането” (CD)”
Ръководител: проф. дфн Иванка Янкова

Договор № Д 002-144/16.12.2008 г., Анекс № 1/ДОО2 ВУ/144/13.10.2011 г., финансиран в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

свържете се с нас
vania_yankova@abv.bg